Tepelná čerpadla

ČERPADLA země – voda, voda - voda
ČERPADLA vzduch – voda, ventilační
ČERPADLA vzduch – voda
ČERPADLA NIBE - příslušenství
Prodloužená záruka NIBE

Pokládáte si často otázky typu:

  • Jak snížit náklady na vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný dům?
  • Jak co nejlevněji vytápět venkovní/vnitřní bazén?
  • Jaký zvolit zdroj energie a typ vytápění průmyslového objektu, nebo administrativní budovy, aby byl provoz ekologicky šetrný, nenáročný na obsluhu a nákladově co nejefektivnější?

Pak odpovědí je doporučení: POŘIĎTE SI TEPELNÉ ČERPADLO.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které se primárně používá k vytápění obytných i průmyslových prostor a objektů, k přípravě teplé užitkové vody, k ohřevu vody v bazénu. Pokud je tepelné čerpadlo již instalováno, může být využíváno i jako zdroj pro ochlazování prostor a to téměř bez navýšení provozních nákladů.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo využívá nízko-potenciálního tepla z vnějšího prostředí, které dodává obnovitelný zdroj energie (země, vzduch, voda).

schema funkce tepelné čerpadlo

Teplo je odebíráno z okolního prostředí tzv. pracovní látkou (vzduch, voda, glykol, solanka, atd.) a je přenášeno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce pomocí chladiva (nemrznoucí směs v kapalném stavu). Zahřátím kapalného chladiva dochází k jeho odpařování. Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Procesem stlačení dojde ke zvýšení teploty páry, které jsou dále odváděny do kondensátoru, kde předají teplo tzv. provozní látce (voda). Po odevzdání tepla se páry zpátky zchladí a opět změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je zpět do výparníku přiváděno přes expanzní ventil. Tímto je celý proces ukončen, a znovu opakován.

Jaké jsou obnovitelné zdroje energie?

jednotka tepelného čerpadla

Obnovitelným zdrojem energie může být venkovní vzduch. Vzduch je přiváděn do výměníku, kde předává teplo chladivu. Výkon tepelného čerpadla je přímo závislý na teplotě vnějšího vzduchu. Výhodou tepelných čerpadel systému vzduch – voda jsou nízké pořizovací náklady, nevýhodou bývá nižší účinnost při nižších venkovních teplotách v porovnání s ostatními systémy, vyšší hlučnost venkovní části tepelného čerpadla při provozu.

výkop pro tepelné čerpadlo Obnovitelným zdrojem energie může být také půda. Teplo se odebírá z půdy pomocí horizontálních kolektorů tzv. zemních kolektorů, které jsou vyrobeny jako systém z plastových trubek, v nichž cirkuluje solanka – či jiná ekologicky nezávadná nemrznoucí kapalina. Trubky se umisťují do hloubky 1,2 - 1,6m pod povrchem země, v nezámrzné hloubce, ve vzdálenosti 0,6 - 1 m od sebe. Velikost plochy kolektorů by měla být asi 2,5 až 3 x větší než vytápěná plocha. Z 1 m2 je možné získat 10 – 35 W energie. Množství získaného tepla závisí na velikosti plochy kolektorů, na horninovém prostředí, atd.. Výhodou tepelných čerpadel systému voda – voda je vyšší účinnost v porovnání s ostatními systémy, nevýhodou bývá vysoký nárok na plochu pro umístění zemního kolektoru, vyšší pořizovací náklady na primární část. U hlubinných vrtů jsou však větší.

vrt pro tepelné čerpadlo Dalším obnovitelným zdrojem energie může být zem. Teplo se získává pomocí suchých nebo zvodnělých hlubinných vrtů, které mohou dosahovat hloubky až 150 m. Okolní prostředí je ochlazováno zapuštěným výměníkem z plastových trubek. Vrty se umisťují nejméně 10 m od sebe. Množství odebraného tepla závisí na geologických podmínkách – složení hornin, hloubce vrtu, složení pracovní látky – solanky, atd..Výhodou tepelných čerpadel systému voda – voda je vysoká účinnost v porovnání s ostatními systémy, nevýhodou bývají vysoké pořizovací náklady na hlubinné vrty.

studna jako zdroj pro tepelné čerpadlo Neopomenutelným obnovitelným zdrojem energie může být i voda ze studně. Z jedné studny je čerpána voda, která je zdrojem tepla. Po předání tepla se ochlazená voda vpouští do vratné (vsakovací) studny. Hloubka studní je závislá na hladině spodní vody, doporučuje se hloubka cca 10 m. Pokud jsou studny ve svažitém terénu studna vsakovací má být výše a vzdálenost mezi studnami by měla být nejméně 15 m. Podmínkou pro použití jsou geologicky vhodné podmínky – dostatečný a stabilní průtok vody a její kvalita – chemické složení. Výhodou tepelných čerpadel systému voda – voda je velmi vysoká účinnost v porovnání s ostatními systémy, nízké pořizovací náklady na studny, nevýhodou bývá nutnost dostatečně vydatného zdroje vody.

Tepelná čerpadla - jaké jsou typy?

Tepelná čerpadla se dělí podle toho, z jakého zdroje je energie čerpána – a jakým médiem je dále rozváděna po objektu.

tepelná čerpadla

V současné době je nejrozšířenějším systémem tepelného čerpadla země - voda. Zde se teplo odebírá ze země prostřednictvím zemního kolektoru, kde všeobecně platí, že pro položení kolektoru potřebujeme plochu odpovídající dvojnásobku vytápěné plochy domu. Pokud není k dispozici dostatečná plocha pozemku je možný odběr tepla prostřednictvím hlubinných vrtů. Toto řešení je však investičně podstatně náročnější. Výhodou systému země - voda je získání stabilního topného výkonu, úspor provozních nákladů na vytápění až do výše 75%, vysoká životnost technologického celku. Nevýhodou systému země – voda jsou vysoké investiční náklady na hlubinné vrty, vysoká náročnost na plochu a rozsáhlé zemní práce v případě zemního kolektoru.

tepelná čerpadla Dříve, ne tolik rozšířený systém vzduch – voda z důvodu použitelnosti jen do venkovní teploty 0 až -5°C, je v současné době díky použití kompresorů typu Scroll použitelný při krátkodobých venkovních teplotách do -20°C. Výsledkem dlouhodobého vývoje došlo k výraznému snížení hlučnosti ventilátorů na úroveň, splňující veškeré, náročné a přísné hygienické normy. Tento systém odebírá teplo z venkovního vzduchu prostřednictvím venkovní jednotky – ventilátoru. Výhodou systému vzduch - voda jsou nižší pořizovací náklady, jednoduchá instalace, široká použitelnost. Nevýhodou systému vzduch – voda je nižší účinnost v případě vysokých a dlouhotrvajících mrazů.


tepelná čerpadla V případě, že je jako zdroj energie k dispozici spodní voda ve velkém množství, je vhodné využít systém voda - voda. I při nejnižších venkovních teplotách má spodní voda teplotu +7 až +12°C. Efektivnost tohoto systému se tak projevuje ve vysokých výkonech a nejnižších provozních nákladech. V našich podmínkách je však jen velmi málo míst s opravdu dostatečně vydatným zdrojem spodní vody. Na 10 kW výkonu tohoto tepelného čerpadla je třeba zdroj vody s vydatností přibližně 40 l/min.. Výhodou systému voda - voda jsou nižší pořizovací náklady, vysoký topný faktor (účinnost), krátká doba návratnosti investic (řádově do 5-ti let).
Nevýhodou systému voda – voda jsou vysoké nároky na vydatnost spodní vody a její chemické složení.

Bude stávající topný systém v objektu vyhovovat tepelnému čerpadlu?

Z technického hlediska mohou tepelná čerpadla dosahovat maximální teploty výstupní topné vody (pro topení, nebo ohřev teplé užitkové vody) 55 až 65°C. Z tohoto důvodu mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topný systém. Jako ideální topný systém je považováno podlahové topení, kde je teplota topné vody přibližně 35°C. Tepelné čerpadlo pak pracuje s topným faktorem 3,8 až 4,2. Jako vhodný topný systém mohou být použity i radiátory, které jsou dimenzované na teplotní spád 55/45°C. Možná je i kombinace podlahového vytápění a radiátorů v případě, že situace nedovoluje (nebo je finančně velmi náročná) využít pouze jeden z nich.

Lze zcela a jednoduše nahradit stávající tepelný zdroj (kotel na tuhá paliva, plynový, nebo elektrický kotel) tepelným čerpadlem?

Ano, náhrada je možná, je však nutné ověřit a splnit několik předpokladů:

  1. Během provozu stávajícího topného systému nebyla ani v nejchladnějších dnech teplota topné vody vyšší než 55°C (Doporučení: měřte teplotu např. na referenčním radiátoru, pokud není měřidlo vestavěno v tepelném zdroji). Pokud teplota přesáhla hodnotu 55°C, i tuto situaci víme jak řešit.
  2. Dimenze potrubních rozvodů umožní dostatečný průtok topné vody bez výrazného navýšení výkonu oběhového čerpadla (Doporučení: pokud si nejste jisti odborností pro posouzení, nabízíme posudek realizovat kvalifikovaným technikem SMART ENERGY s.r.o.).
  3. Objem vody v topném systému v litrech odpovídá minimálně 15-ti násobku výkonu uvažovaného výkonu tepelného čerpadla v kW. (Doporučení: nabízíme posudek realizovat kvalifikovaným technikem SMART ENERGY s.r.o. na základě doporučení výkonu tepelného čerpadla, které Vám zcela zdarma zpracuje SMART ENERGY s.r.o.).

Z realizovaných instalací tepelných čerpadel a ze zkušeností výrobce máme ověřeno, že tyto požadavky splňují starší instalace nenucených topných systémů, navržených pro kotle na tuhá paliva. Jiná situace může nastat u systémů, navržených pro plynové, nebo elektrické kotle. Rozvod z tenkých trubek a maloobjemové deskové radiátory mohou být v případě instalace tepelného čerpadla překážkou, kterou však lze odstranit zásahem do topného systému (např. výměna deskových radiátorů, výměna páteřních částí rozvodových trubek atp.). Posudek o vhodnosti (příp. rozsahu změn) stávající instalace topného systému Vám zpracuje kvalifikovan technik SMART ENERGY s.r.o. zcela zdarma.

Jaký veliký výkon tepelného čerpadla je potřebný pro dostatečné pokrytí požadavku objektu?

Základní a výchozí informací při návrhu výkonu tepelného čerpadla je hodnota tzv. tepelné ztráty objektu (v případě, že tato informace není obsažena v projektu objektu, SMART ENERGY s.r.o. je připravena zajistit projekt výpočtu tepelné ztráty objektu). Na základě této hodnoty (a dalších aspektů) je navrhován výkon tepelného čerpadla.

Výkon tepelných čerpadel systému země-voda a voda - voda se obvykle navrhuje na úrovni 50-60% vypočítané tepelné ztráty. Takto navržené tepelné čerpadlo dodá do objektu 82-89% celkové roční spotřeby energie pro vytápění a ohřev užitkové vody a pouze zbývajících 11-18% musí pokrýt doplňkový (bivalentní) tepelný zdroj (elektrokote, plynový kotel, kotel na tuhá paliva). Existují však výjimky, při kterých za splnění určitých podmínek, je možné navrhnout tepelné čerpadlo které bude pokrývat celou tepelnou ztrátu objektu.

Při návrhu výkonu tepelného čerpadla vzduch –voda je potřeba brát v úvahu skutečnost, že se výkon tepelného čerpadla s klesající venkovní teplotou snižuje. Návrh výkonu těchto tepelných čerpadel doporučujeme, aby vycházel z výkonových charakteristik konkrétního modelu/typu tepelného čerpadla. Obvykle se dimenzování výkonu pohybuje na úrovni 55-75% tepelné ztráty objektu. Tepelné čerpadlo v této dimenzi dodá do objektu 85-90% celkové roční spotřeby energie, zbývajících 10-15% zajistí doplňkový tepelný zdroj.

Kvalifikovaní technici SMART ENERGY s.r.o. navrhují typ, systém, výkon tepelného čerpadla a jeho napojení na stávající systém rozvodu (příp. nutné úpravy) tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího komfortu tepla, teplé užitkové vody a poměru mezi investičními náklady a dosaženou úsporou energie.

Tepelná čerpadla NIBE

Vysoce kvalitní, účinné, spolehlivé a úsporné produkty pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání předního švédského výrobce NIBE.

Prodloužená záruka NIBE

S platností od 1.1.2009, si může každý majitel tepelného čerpadla NIBE prodloužit záruku.

Záruční doba lze prodloužit dvěma způsoby:
1. Prodloužená kompletní záruka na 5 let na celé tepelné čerpadlo za 3.000,–Kč.
2. Prodloužená kompletní záruka na 10 let na kompresor tepelného čerpadla za 7.000,–Kč.

Prodloužení záruky se vztahuje na kompletní opravu vady tepelného čerpadla, včetně servisních prací, cestovních nákladů servisního technika i včetně bezplatného dodání vadného dílu a to dle příslušného prodloužení záruční doby. Záruční doba na tepelné čerpadlo začíná běžet uvedením tepelného čerpadla do provozu.

Prodloužená záruční doba je v platnosti od připsání příslušné částky na náš účet, platba se provádí prostřednictvím složenky typu A dle přílohy. Do zprávy pro příjemce uveďte 14-ti místné výrobní číslo tepelného čerpadla uvedené ve standardním záručním listu, který dostanete od Vaší instalační firmy při uvedení tepelného čerpadla do provozu. Jako variabilní symbol uveďte posledních osm číslic výrobního čísla tepelného čerpadla.

Kopii potvrzení o úhradě a kopii standardního záručního listu zašlete laskavě na adresu:
Družstevní závody Dražice- strojírna s.r.o.
Divize tepelných čerpadel NIBE
Dražice 69
294 71 Benátky na Jizerou

Nový záruční list s příslušnou prodlouženou zárukou Vám zašleme obratem na Vámi uvedenou adresu.
Záruku lze prodloužit na tepelná čerpadla koupená od 1.1.2009 a maximálně do 6 měsíců od uvedení tepelného čerpadla do provozu instalační firmou a schválená autorizovaným technikem NIBE.
Prodloužená záruka je krytá výrobcem resp. 100% dceřinou společností výrobce.


ČERPADLA země – voda, voda - voda
ČERPADLA vzduch – voda, ventilační
ČERPADLA vzduch – voda
ČERPADLA NIBE - příslušenství

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz